bg:БългарскиEn:EnglishRu:Русский языкFr:Français
Бързо меню
Валутни курсове

Предлагаме Ви да се запознаете с бита и културата на прабългарите. На около 100 м. източно от монумент "Създатели на българската държава" Ви очаква туристическата атракция "Прабългарска юрта".

 

Още...


На ул."Цар Освободител" 136, в непосредствена близост до музеен комплекс "Панчо Владигеров" ви очаква Сувенирен магазин и туристически информационен център ''Араста''. Те работят от вторник до събота, от 08:30 ч. до 13:00 ч. и от 13:30 ч. – 17:00 ч.

Още...

Община Велики Преслав

Векът на цар Симеон оживява
Природни ресурси
 ПРИРОДНИ РЕСУРСИ
Територията на община Шумен се включва в рамките на Дунавската равнина и се характеризира с хълмист и еднообразен релеф. На юг от Самуиловските височини, между долното течение на р. Врана, Шуменското поле и горното течение на р. Мадарска, е разположено Шуменското плато с най-висока точка 502 м. Южно от Каспичанското поле, между долината на р. Мадарска и р. Камчия, е разположено Мадарското поле. Шуменското поле се включва в Шуменския карстов район. В него са проучени над 60 пещери.

Kлиматът на общината се отличава с ясно изразен умерено-континентален характер. Основните фактори, обуславящи този тип климат са разположението на общината в югоизточната част на Дунавската равнина и възможността за безпрепятствено нахлуване на северозападни, северни и североизточни въздушни маси. Средната продължителност на слънчевото греене е 2204 часа годишно и е по-голяма от тази за страната, благодарение на по-малката средна облачност. Температурният режим на общината е типичен за умерено-континенталния тип климат – с горещо лято и студена зима. Средномесечната температура  на най-студения месец (януари) е –1,1ºС. Средномесечната температура на най-топлия месец (юли) е +22ºС, като по този начин се оформя значителна годишна температурна амплитуда от 23-24º. Средногодишната температура е 16,9ºС.

Средногодишното количество на валежите е 606 мм (за България 650 мм). Разпределението по месеци и сезони съответства на типичния за континенталния климат режим с максимум през късна пролет и ранно лято и минимум през късно лято и есен. Характерни за общината са градушките през топлото полугодие, както и интензивните извалявания. Преобладаващите ветрове са североизточните, западните и северозападните.  Това води до снегонавявания, които понякога предизвикват блокиране на транспортните връзки.

Особеностите на климата, в съчетание с геоложката основа, определят смесеното дъждовно-снежно и карстово подхранване на реките в общината, както и относителната бедност на повърхностно течащи води. Източници на почвената влага са главно падащите валежи. Най-голямото водно течение с постоянен воден отток е р. Голяма Камчия. Други по-важни реки, които протичат през общината са Поройна, Дивдядовска, Пакуша, Мадарска.


На територията на общината са изградени множество водоеми, като преобладават малките водохранилища. Най-големият водоем (извън територията на общината) е яз. Тича, използван за водоснабдяване на общините Шумен, Търговище и Велики Преслав, и за напояване. Минерална вода с много добри качества е открита при с. Мараш, разположено на 10 км от Шумен.

Почвената покривка е обусловена от геоложкия строеж и отразява влиянието на континенталните климатични условия, релефа и растителната покривка. На територията на общината са разпространени карбонатни черноземи ( в районите на Велино, Царев брод, Макак, северно от Мътница и Мадара), типични черноземи (в землищата на Дибич, Мадара, Панайот Волов), плитки и каменисти карбонатни черноземи по склоновете на Шуменското плато, излужени черноземи (в землищата на Ивански, Ветрище, Друмево), оподзолени черноземи (срещат се като острови сред излужените черноземи и сивите горски почви), сиви горски почви и плитки почви в землището на с. Ивански. Ливадно-черноземните почви заемат заливни тераси в землищата на селата Дибич и Вехтово. Алувиално-ливадните почви имат ограничено разпространение в заливните тераси на реките.

Установеното почвено разнообразие в общината благоприятства интензивното земеделие и представлява ценен природен ресурс.

Основни горски видове, срещащи се тук са няколко вида дъб, габър, бряст, ясен, клен, липа, топола, акация, люляк, дива черница и дива круша. По северните склонове на Шуменското плато, както и по други склонове със северна експозиция, са запазени отделни съобщества от мизийски бук. От храстовидните съобщества са разпространени смрадлика, чашкодрян, диво грозде, драка, глог, леска и бъз. В резервата “Букака” се опазва горски масив от мизийски бук на възраст повече от 100 години – най-големият оцелял горски масив от този вид в Дунавската равнина.

Животинския свят показва разнообразие предимно по отношение на бозайниците и по-малко по отношение на птиците, земноводните и влечугите. Най-разпространени са дивите свине, но се срещат и типични степни бозайници като степен пор, европейски лалугер, хомяк, заек, таралеж. Птичето разнообразие се представя от посевна врана, сива яребица, пъдпъдък, а край водните обекти се среща малката и обикновена дропла.Други

От 13 март 2020 г. до второ нареждане се преустановява приемането на посетители в Информационния център към Мемориален комплекс "Създатели на българската държава". За информация относно туристически продукти моля посетете нашия сайт http://www.tourism-shumen.com/ За друга информация моля използвайте телефони 054872107 и 054872598. Благодарим за Вашето разбиране.

Още...

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ТУРИЗЪМ, ПУБЛИЧНИ ПРОЯВИ И АТРАКЦИИ"
При нас може да намерите информация за:
•    Регионални маршрути
•    Музеи и паметници на културата
•    Културни и спортни събития
•    Хотели
•    Ресторанти
•    Транспорт

Може да ни откриете на адрес:

9700 Шумен, бул. "Славянски" № 17
тел.: +359 (54) 857 773
e-mail: shumenopt@abv.bg, shumen_opt@mail.bg
www.tourism-shumen.com


ОЧАКВАМЕ ВИ!

Още...

Община Велики Преслав

Векът на цар Симеон оживява
Времето

30.05.2020, Събота
150 ден, 22 седмица

Община Велики Преслав

Векът на цар Симеон оживява

От 13 март 2020 г. до второ нареждане се преустановява приемането на посетители в Информационния център към Мемориален комплекс "Създатели на българската държава". За информация относно туристически продукти моля посетете нашия сайт http://www.tourism-shumen.com/ За друга информация моля използвайте телефони 054872107 и 054872598. Благодарим за Вашето разбиране.

Още...